هاست لینوکس ارزان - ایران

سرور ایران - دیتاسنتر صفرویک

CPIR-SPE-1GB - ایران

Disk Usage - 1024MB
Bandwidth - 10240MB
Addon Domains - 0
Aliases - 0
Subdomains - 2
Email Accounts - 2
Databases - 2
CPU Usage - 40%
Physical Memory Usage - 1GB
CageFS php_selector
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل Cpanel
سیستم عامل کلود لینوکس
پشتیبانی از PHP و HTML
دیتاسنتر ایران ( صفرویک )
جت بکاپ ( دیتابیس روزانه - فول بکاپ هفتگی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

CPIR-SPE-2GB - ایران

Disk Usage - 2048MB
Bandwidth - 20480MB
Addon Domains - 0
Aliases - 0
Subdomains - 2
Email Accounts - 2
Databases - 2
CPU Usage - 40%
Physical Memory Usage - 1GB
CageFS php_selector
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل Cpanel
سیستم عامل کلود لینوکس
پشتیبانی از PHP و HTML
دیتاسنتر ایران ( صفرویک )
جت بکاپ ( دیتابیس روزانه - فول بکاپ هفتگی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

CPIR-SPE-3GB - ایران

Disk Usage - 3072MB
Bandwidth - 30720MB
Addon Domains - 0
Aliases - 0
Subdomains - 3
Email Accounts - 3
Databases - 3
CPU Usage - 40%
Physical Memory Usage - 1GB
CageFS php_selector
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل Cpanel
سیستم عامل کلود لینوکس
پشتیبانی از PHP و HTML
دیتاسنتر ایران ( صفرویک )
جت بکاپ ( دیتابیس روزانه - فول بکاپ هفتگی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

CPIR-SPE-4GB - ایران

Disk Usage - 4096MB
Bandwidth - 40960MB
Addon Domains - 0
Aliases - 0
Subdomains - 4
Email Accounts - 4
Databases - 4
CPU Usage - 40%
Physical Memory Usage - 1GB
CageFS php_selector
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل Cpanel
سیستم عامل کلود لینوکس
پشتیبانی از PHP و HTML
دیتاسنتر ایران ( صفرویک )
جت بکاپ ( دیتابیس روزانه - فول بکاپ هفتگی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

CPIR-SPE-5GB - ایران

Disk Usage - 5120MB
Bandwidth - 51200MB
Addon Domains - 0
Aliases - 0
Subdomains - 5
Email Accounts - 5
Databases - 5
CPU Usage - 50%
Physical Memory Usage - 1GB
CageFS php_selector
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل Cpanel
سیستم عامل کلود لینوکس
پشتیبانی از PHP و HTML
دیتاسنتر ایران ( صفرویک )
جت بکاپ ( دیتابیس روزانه - فول بکاپ هفتگی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

CPIR-SPE-10GB - ایران

Disk Usage - 10240MB
Bandwidth - 102400MB
Addon Domains - 0
Aliases - 0
Subdomains - 10
Email Accounts - 10
Databases - 10
CPU Usage - 60%
Physical Memory Usage - 1GB
CageFS php_selector
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل Cpanel
سیستم عامل کلود لینوکس
پشتیبانی از PHP و HTML
دیتاسنتر ایران ( صفرویک )
جت بکاپ ( دیتابیس روزانه - فول بکاپ هفتگی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

CPIR-SPE-20GB - ایران

Disk Usage - 20480MB
Bandwidth - 153600MB
Addon Domains - 0
Aliases - 0
Subdomains - 15
Email Accounts - 15
Databases - 15
CPU Usage - 70%
Physical Memory Usage - 1GB
CageFS php_selector
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل Cpanel
سیستم عامل کلود لینوکس
پشتیبانی از PHP و HTML
دیتاسنتر ایران ( صفرویک )
جت بکاپ ( دیتابیس روزانه - فول بکاپ هفتگی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

CPIR-SPE-30GB - ایران

Disk Usage - 30720MB
Bandwidth - 204800MB
Addon Domains - 0
Aliases - 0
Subdomains - 20
Email Accounts - 20
Databases - 20
CPU Usage - 80%
Physical Memory Usage - 1GB
CageFS php_selector
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل Cpanel
سیستم عامل کلود لینوکس
پشتیبانی از PHP و HTML
دیتاسنتر ایران ( صفرویک )
جت بکاپ ( دیتابیس روزانه - فول بکاپ هفتگی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

CPIR-SPE-40GB - ایران

Disk Usage - 40960MB
Bandwidth - 256000MB
Addon Domains - 0
Aliases - 0
Subdomains - 25
Email Accounts - 25
Databases - 25
CPU Usage - 90%
Physical Memory Usage - 1GB
CageFS php_selector
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل Cpanel
سیستم عامل کلود لینوکس
پشتیبانی از PHP و HTML
دیتاسنتر ایران ( صفرویک )
جت بکاپ ( دیتابیس روزانه - فول بکاپ هفتگی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

CPIR-SPE-50GB - ایران

Disk Usage - 51200MB
Bandwidth - 307200MB
Addon Domains - 0
Aliases - 0
Subdomains - 30
Email Accounts - 30
Databases - 30
CPU Usage - 100%
Physical Memory Usage - 1GB
CageFS php_selector
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل Cpanel
سیستم عامل کلود لینوکس
پشتیبانی از PHP و HTML
دیتاسنتر ایران ( صفرویک )
جت بکاپ ( دیتابیس روزانه - فول بکاپ هفتگی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

CPIR-SPE-75GB - ایران

Disk Usage - 76800MB
Bandwidth - 358400MB
Addon Domains - 0
Aliases - 0
Subdomains - 35
Email Accounts - 35
Databases - 35
CPU Usage - 100%
Physical Memory Usage - 1GB
CageFS php_selector
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل Cpanel
سیستم عامل کلود لینوکس
پشتیبانی از PHP و HTML
دیتاسنتر ایران ( صفرویک )
جت بکاپ ( دیتابیس روزانه - فول بکاپ هفتگی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید

CPIR-SPE-100GB - ایران

Disk Usage - 102400MB
Bandwidth - 409600MB
Addon Domains - 0
Aliases - 0
Subdomains - 40
Email Accounts - 40
Databases - 40
CPU Usage - 100%
Physical Memory Usage - 2048MB
CageFS php_selector
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل Cpanel
سیستم عامل کلود لینوکس
پشتیبانی از PHP و HTML
دیتاسنتر ایران ( صفرویک )
جت بکاپ ( دیتابیس روزانه - فول بکاپ هفتگی )
2 ماه تخفیف جهت ثبت سالانه سرویس
انتقال رایگان سایت به باران وب هاست
گارانتی بازگشت وجه تا 7 روز پس از خرید